Obchodné podmienky

Vítame Vás v internetovom obchode www.bataty.sk. Pred nákupom a využitím našich služieb si prosím pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky a upozornenia. Tieto obchodné podmienky sú zmluvou medzi Vami ako Kupujúcim a spoločnosťou DespaD, s.r.o. ako Predávajúcim. Použitím Stránky vyjadrujete súhlas s ustanoveniami a podmienkami uvedenými nižšie.

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.bataty.sk a upravujú práva a povinnosti medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Podmienky sú stanovené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Podmienkami, základné zásady a princípy obchodných vzťahov upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi dodávateľom a zákazníkom uvedené inak.

„Predávajúcim“ sa rozumie:

DespaD, s.r.o.
Dlhá 819/27
SK-949 01 Nitra
IČO: 47 179 040
DIČ: 2023787370

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel s.r.o vložka č. 34369/N

„Kupujúcim“ sa rozumie v elektronickej databáze Predávajúceho fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

„Príjemcom“ sa rozumie v objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba, určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v registračnom formulári ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).
 

„Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov resp. násobkom štandardizovanej hmotnostnej miery (1kg).

I. Objednávka - uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.1 Odoslaná Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.

1.2 Pod odoslaním Objednávky sa chápe kliknutie na tlačidlo „Odoslať“ pri vyplnení všetkých povinných údajov na Stránke v časti „E-shop“ objednávky.

1.3 Záväzným pre účely Objednávky je výber tovaru na základe popisu. Vizuál a obrázky majú nezáväzný, iba informatívny charakter.

1.4 Hmotnosť produktov pre účel zistenia celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti.

1.5 Všetky Objednávky podané prostredníctvom Stránky sú pre Kupujúceho záväzné.

1.6 Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim e-mailom.

1.7 Kúpna zmluva nadobúda účinnosť zaplatením v zmysle bodu 3.2 alebo bodu 3.3.

1.8 Za pracovné hodiny je považovaný čas od 6.00 do 24.00 v pracovné dni pokiaľ na ne nepripadá štátny sviatok a/alebo deň pracovného pokoja. Soboty, nedele, štátne sviatky a dni pracovného pokoja nie sú zahrnuté do dní disponujúcich pracovnými hodinami.

II. Cena tovarov a služby

2.1 Ceny tovarov sú tie ako sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.

2.2 Pri tovare je cena stanovená za definovanú hmotnostnú jednotku (1kg a 1 ks). Účtovaná cena je však cena vypočítaná na základe skutočnej hmotnosti naváženej v deň váženia tovaru.

2.3 Všetky ceny uvádzané na Stránke sú vrátane DPH v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar.

2.4 Výsledná cena, ktorá sa objaví v Objednávke pred jej potvrdením Kupujúcim, je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov.

2.5 Ceny tovarov sa menia na Stránke priebežne, v závislosti od aktuálnych ponúk obchodných partnerov a dodávateľov Predávajúceho.

2.6 V prípade uhradenej a akceptovanej Objednávky podľa bodu 2.6 cena takto objednaného tovaru je záväzná pre obe zmluvné strany.

2.7 Celková cena každej Objednávky je súčtom ceny za tovar a ceny za dovoz tovaru službu (na Stránke uvedené v objednávke ako „Spôsob dopravy“)

III. Platobné podmienky

3.1 Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať v hotovosti pri prevzatí tovaru (dobierka) alebo prevodom finančných prostriedkov na účet Predávajúceho.

3.2 Úhrada celkovej ceny Objednávky zo strany Kupujúceho je považovaná za zrealizovanú ak banka Kupujúceho doručila Predávajúcemu potvrdenie o akceptovaní úhrady.

3.3 Úhrada zrealizovaná iným spôsobom ako je definované v bodoch 4.1 a 4.2 môže byť akceptovaná iba na základe predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.

IV. Dodacie podmienky

4.1 Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim (na Stránke uvedené v časti „Osobne údaje, Údaje o príjemcovi“). Kupujúci môže mať nadefinovaných viacero Dodacích adries.

4.2 Tovar dodáva Predávajúci v dňoch pondelok až piatok. V prípade, že na niektorý z uvedených dní pripadá štátny sviatok a/alebo deň pracovného pokoja, môže byť takýto deň chápaný ako nepracovný.

4.3 Dátum a čas dodania si Kupujúci volí pri zadávaní Objednávky v „Poznámka“.

4.4 Za najskorší možný termín dodania si môže Kupujúci určiť deň (dátum) nasledujúci po dni, v ktorom Objednávku odoslal, alebo po dohode s Predávajúcim skorší termín.

4.5 Kupujúci si môže ako možný čas dodania Objednávky zvoliť čas v rozmedzí od 8:00 do 18:00.

4.6 Po dohode medzi Kupujúci a Predávajúcim je možný dovoz aj v iných časových intervaloch a na iné miesta dodania ako sú uvedené v bode 5.1, 5.4 a 5.5.

4.7 V prípade dodania Objednávky v rozsahu menej ako 100% objednaných Položiek alebo kusov jednotlivých tovarov, je Kupujúcemu zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar. V prípade, ak Kupujúci uhradil Objednávku vopred, bude mu takto vzniknutý preplatok pripísaný na jeho pôvodný účet v Banke (z ktorého prišla platba) najneskôr do 10 kalendárnych dní. V prípade dohody môže byť čiastka vyplatená Kupujúcemu v hotovosti priamo pri prevzatí tovaru.

4.8 Tovar bude doručený na adresu uvedenú v poli „Osobné údaje, Údaje o príjemcovi “. Doručením Objednávky sa rozumie dopravenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. V prípade, že Kupujúci býva v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (rampa, brána, vrátnik a pod.), je povinný zabezpečiť personálu Predávajúceho prístup. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.

4.9 Prebratím Objednávky môže Kupujúci poveriť aj inú osobu, ktorým je Príjemca. Príjemca môže prebrať tovar v prípade neprítomnosti Kupujúceho v čase, ktorý si Kupujúci vybral pre donášku tovaru a zároveň Príjemca akceptuje prebratie tovaru za tých istých pravidiel a podmienok, ktoré si pre donášku vybral Kupujúci. Osoba na Dodacej adrese, ktorá preberie tovar, je zo strany Predávajúceho pokladaná za autorizovanú osobu na prebratie tovaru. Ak ani Kupujúci, ani Príjemca nebude prítomný v priestoroch prebratia tovaru, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho a snažiť sa dohodnúť iný termín dodávky tovaru.

4.10 V prípade, že objednávku nebude možné doručiť z dôvodu na strane kupujúceho, je kupujúci povinný odobrať tovar v sídle spoločnosti DespaD, s.r.o. alebo sa dohodnúť so zákazníckym centrom na inom termíne doručenia.

4.11 V prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade nepredvídaných komplikácií, bude potrebné prispôsobiť dodávku tovaru týmto podmienkam a možno aj zmeniť termíny a časy dodania tovaru, určené Kupujúcim. V prípade veľmi výrazného omeškania bude Kupujúci zo strany Predávajúceho kontaktovaný a upovedomený o zmenenom termíne a čase dodania. Objednaný tovar Predávajúci doručí hneď v prvý možný termín, ktorý mu podmienky umožnia. Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho na dohodnutie si iného vhodného termínu alebo miesta dodania.

4.12 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.

V. Reklamácia objednávky

5.1 Predávajúci garantuje kvalitu dodávaného tovaru.

5.2 Pri prebraní tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná, ak preukázateľne zákazník nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo Závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.

5.3 Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.bataty.sk

5.4 Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru Kupujúcemu.

5.5 Reklamácia musí byť vyhotovená emailom na kontaktné údaje www.bataty.sk

5.6 Na tovar sa vzťahujú identické záručné podmienky, ako sú uvedené na výrobku od daného výrobcu/dovozcu/dodávateľa.

5.7 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

5.8 Včas reklamovaný tovar, preukázateľne zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.bataty.sk (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad), bude reklamácia riešená po dohode s kupujúcim:

a) výmenou za tovar nový (ak je na sklade),

b) vrátením peňazí,

c) odrátaním sumy reklamovaného tovaru v nasledujúcej objednávke.

VI. Storno objednávky

6.1 Zadanú Objednávku je možné zo strany Kupujúceho stornovať najneskôr deň pred dátumom dodania a to zaslaním emailu na adresu: info@bataty.sk, s uvedením čísla objednávky.

6.2 Objednávku nie je možné zo strany Kupujúceho stornovať v deň určený Kupujúcim ako deň dodania Objednávky.

VII. Záručná doba

7.1 Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby Na výrobky, ktoré nemusia mať uvedenú záručnú dobu sa vzťahuje zákonná záručná doba. Pri používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.

7.2 Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru. Práva a povinnosti Kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť prostredníctvom zákazníckeho servisu Predávajúceho.

VIII. Práva a povinnosti predávajúceho

8.1 Predávajúci je povinný spracovať záväznú Objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na Dodaciu adresu v termíne, ktorý si zvolil Kupujúci. Pri prevzatí tovaru od Predávajúceho obdrží Kupujúci kópiu svojej Objednávky, potvrdenie o dodanom a nedodanom tovare a potvrdenie o platbe.

8.2 Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne požiada.

8.3 Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej Objednávky) odstúpiť až do okamihu dodania tovaru, ktoré je predmetom danej kúpnej zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci spravidla od takej zmluvy odstúpi v prípade, že sa tovar prestal vyrábať alebo dodávať na trh.

8.4 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Kupujúceho ich uverejnením na Stránke.

8.5 Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.

IX. Práva a povinnosti kupujúceho

9.1 Kupujúci je povinný kedykoľvek v rámci zvoleného časového intervalu byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.

9.2 Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

9.3 Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke a zaplatiť celkovú cenu.

9.4 V prípade porušenia povinností definovaných v bodoch 9.1 až 9.3, t.j. že Kupujúci na vyzvanie nie je spôsobilý prevziať (neprevezme) Objednávku kedykoľvek v stanovenom časovom intervale, je takéto porušenie považované za neprebratie Objednávky zo strany Kupujúceho a Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok 5 EUR. Kupujúci je aj naďalej svojou objednávkou viazaný.

9.5 Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy Predávajúceho, ak ho o to požiada písomnou formou resp. e-mailom. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti resp. e-mailu Kupujúceho údaje o Kupujúcom z databázy vymazať. V databáze zostanú iba údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.

9.6 V prípade, že tovar pri prevzatí Príjemcom nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar zodpovedajúci kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou daného tovaru za tovar objednaný alebo za iný porovnateľný tovar.

9.7 Kupujúci zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na Stránke, vrátane adresy, platobných informácií, telefónneho čísla, emailovej adresy a údajov týkajúcich sa iného preberateľa tovaru. Aktualizovať údaje môže Kupujúci cez zákaznícky servis Predávajúceho.

X. Licencie, Autorské práva

10.1 Autorské a vlastnícke práva. Celý obsah ako aj dizajn, text a grafika, vrátane úprav, výberov a zbierania a všetok software sú majetkom Predávajúceho. Predávajúci týmto udeľuje súhlas výhradne len na ich prezeranie, elektronické kopírovanie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia Objednávky.

10.2 Akékoľvek ďalšie používanie materiálov zo Stránky, zahŕňajúc modifikácie, distribúciu alebo kopírovanie za účelom iným ako bolo definované v bode 11.1, je bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho zakázané. Kupujúci alebo tretia strana berie na vedomie, že Predávajúci ostáva jediným vlastníkom takýchto materiálov a že Kupujúci alebo tretia strana nezískava žiadne vlastnícke ani autorské práva stiahnutím takýchto materiálov. Predávajúci si vyhradzuje právo odvolať kedykoľvek túto autorizáciu a akékoľvek použitie môže byť okamžite prerušené písomným oznámením zo strany Predávajúceho.

10.3 Ochranná známka/Logo. Označenie „DespaD“, všetky logá Predávajúceho a všetky tituly, písma, mená, grafika a tlačidlové ikony, známky služieb Predávajúceho alebo iný majetok patriaci Predávajúcemu nesmie byť použitý iným spôsobom než je presne vymedzené v týchto Podmienkach.

10.4 Všetky ostatné ochranné známky, mená produktov a názvy spoločností alebo logá objavujúce sa na Stránke sú majetkom ich zákonných vlastníkov a Kupujúcemu nevzniká žiadne vlastnícke ani autorské právo týkajúce sa týchto ochranných znakov, loga, názvov používaním Stránky alebo služieb Predávajúceho.

XI. Dostupnosť stránky

11.1 Kupujúci berie na vedomie, že sa môže vyskytnúť situácia, kedy Stránka nebude prístupná alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu fungovať.

11.2 Prístup na Stránku je zabezpečený jednorazovo. V prípade potreby kontaktovať Predávajúceho môže Kupujúci hoci kedy poslať mail na adresu info@bataty.sk

11.3 Kupujúci súhlasí so znášaním zodpovednosti za dôvernosť informácií týkajúcich sa osobných údajov použitých na Stránke. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade neoprávneného nahlásenia na Stránku pod jeho menom bezodkladne informuje zákaznícku linku.

11.4 Kupujúci súhlasí s uplatnením zákonov, ktoré upravujú služby poskytované Predávajúcim, Stránky a týmito Podmienkami. Kupujúci potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý súhlasiť so zmluvou a vykonávať hore uvedené povinnosti.

Záverečné ustanovenia

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

 

Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňa 10.10.2014